بازرسی فنی

  1. بازرسي و كنترل مواد اوليه هنگام خريد از بدو ورود به كارخانه به منظورجلوگيري از ورود مواد اوليه نامرغوب.
  2. تهيه دستورالعملهاي ساخت بوسيله جوشكاري (WPS) و تهيه و تنظيم PQR
  3. كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات فني استانداردها
  4. كنترل و نظارت بر طراحي و ساخت و نصب مخازن تحت فشار، ديگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي، كوره ها، مخازن مربوط به ذخاير نفتي، دريچه هاي سد و توربينهاي نيروگاهي ،خطوط لوله و همچنين اسكلتهاي فلزي بلند مرتبه
  5. تهيه دستورالعمل هاي مربوط به تنش زدايي وكنترل پيچيدگي
  6. آزمايش و ارائه گواهينامه صلاحيت جوشكاري مطابق با استانداردهاي بين المللي
  7. تشكيل كلاسهاي آموزشي مطابق با نيازهاي درخواستي
  8. ارائه خدمات مشاوره اى دررابطه با مديريت كيفيت (QM)
  9. بازرسي فني از لوله و دستگاهها در واحدهاي صنعتي درحال كار