فرم استخدام شرکت بازرسی کاوشگران باصر

همواره به منظور ارتقای بهره وری، موقعیت های شغلی متعددی در زمینه های مختلف در شرکت بازرسی کاوشگران باصر به وجود می آید که از طریق همین صفحه و یا ارسال ایمیل  jobs@ndtiran.com  رزومه خود را ارسال نمایند. پس از بررسی از متقاضیان محترم جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.