آزمايشات غيرمخرب

 • آزمايش التراسونيك (U.T) و Phased Array(PAUT)
 • آزمايش مايعات نافذ (P.T)
 • آزمايش ذرات مغناطيسي (M.T)
 • آزمايش جريانهاي گردابي (E.T)
 • آزمايش سختي سنجي (H.T)
 • آزمايش ضخامت سنجي فلز و رنگ و پوشش
 1. آزمايش راديوگرافي صنعتي و تفسير (R.T)
 2. آزمايش انتشار صوتی (Acoustic Emission)
 3. آزمايش نشتی (L.T)
 4. عمليات حرارتی (PWHT)
 5. آناليز آلياژها
 6. آزمايشهای غيرمخرب بتن (Hammer Test , Rebar Locator ,…)