وضعیت مالکیتكد ابزارساخت کشورنام ابزار/ تجهيزاترديف
ملکی1493آلماندوربین پرتونگاری Gamma Mat-TIF1
ملکی1590آلماندوربین پرتونگاری Gamma Mat-TIF2
ملکی2291آلماندوربین پرتونگاری Gamma Mat-TIF3
ملکی301آلماندوربین پرتونگاری Gamma Mat –S 3014
ملکیS-1790آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 8805
ملکیS-1253آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 8806
ملکیS-1288آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 8807
ملکیS-1292آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 8808
ملکیS-1943آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 8809
ملکیD-15028آمریکادوربین پرتونگاری SENTINEL 88010
ملکیB4199آمریکادوربین پرتونگاری Techaps 66011
ملکی5443آمریکادوربین پرتونگاری Techaps 66012
ملکی60993چینتیوب اشعه ایکس پانورامیک Liao Ning-300 KV13
ملکیA 1022-7بلژیکتیوب اشعه X Radio Flax – 250 KV14
ملکی3091چینکرالر ایکس-HR 92( 14” – 48”) 250- KV15
ملکی1613چینکرالر ایکس-ZY-10C ( 20” – 60”) 300- KV16
ملکی01-112چکدستگاه التراسونیک Starmans-QMI DIO-56317
ملکی01-109چکدستگاه التراسونیک Starmans-QMI DIO-56318
ملکی9926آلماندستگاه التراسونیک Krautkamer-USM-2519
ملکیI000306انگلستاندستگاه التراسونیک Sonatest-Sitescan 14020
ملکی51799002ایتالیادستگاه التراسونیک Gilardoni-RDG-250021
ملکیFD12112001چیندستگاه التراسونیک Mitech-MFD 350 B22
ملکی01N 966آلمانآرایه فازی التراسونیک(PAUT) GE-Phasor XS23
استیجاری_انگلیسآرایه فازی TD Focus (PAUT & TOFD )24
ملکی14857انگلستانیوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y625
ملکی10749انگلستانیوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y626
ملکی10758انگلستانیوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y627
ملکی227724انگلستانیوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y628
ملکی9471انگلستانیوک ذرات مغناطیسی Johnson&Allen-JAY29
ملکیMP1228کره جنوبییوک ذرات مغناطیسی Handy Magna-MP-A 230
ملکی15932کره جنوبییوک ذرات مغناطیسی Ferrous-Prob31
ملکی14302210چینضخامت سنج رنگ دیجیتال Time Group-TT 22032
ملکی0096آلمانضخامت سنج رنگ عقربه ای33
ملکی410آلمانضخامت سنج رنگ عقربه ای34
ملکی42622140چینضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 10035
ملکی10309230چینضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 10036
ملکی10226130چینضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 10037
ملکیHL0107110104چینضخامت سنج التراسونیک Mitech -MT 20038
ملکی580ایرانسختی سنج Shaab D339
ملکی4435چیندستگاه سختي سنج JINGHAI GROUP HLM-100 Plus40
ملکی287تایلنددما سنج مادون قرمزIFR 23541
ملکی476امریکاگیج جوشکاری AWS42
ملکی455امریکاگیج جوشکاری Hi-Lo43
ملکی530المانگیج جوشکاری slv44
ملکی473انگلستانگیج جوشکاری TWI-Cambridge45
ملکی474انگلستانگیج جوشکاری TWI-Cambridge46
ملکی527انگلستانگیج جوشکاری TWI-Cambridge47
ملکی528انگلستانگیج جوشکاری TWI-Cambridge48
ملکی529انگلستانگیج جوشکاری TWI-Cambridge49
ملکی12048انگلستانلامپ ماورای بنفش Magmaflux-ZB 100 F50
ملکیISI 029انگلستاندانسیتومتر Xograph-Digit-X51
ملکی777انگلستاندانسیتومتر DDS 33552
ملکی599انگلستاندانسیتومتر DDS 26453
ملکی25 دستگاهایرانگایگردزیمتر- 35 دستگاه54
ملکی454087چینگایگرSmart55
ملکی980156فنلاندگایگردزیمترRADOS56
ملکی32400چینگایگر57
ملکی980144فنلاندگایگردزیمترRADOS58
ملکی980148فنلاندگایگردزیمترRADOS59
ملکی980155فنلاندگایگردزیمترRADOS60
ملکی980150فنلاندگایگردزیمترRADOS61
ملکی52694آمریکاND-3000C-رادیومتر62
ملکی133ایرانDRM 2000-رادیومتر63
ملکی103602آلمانGamma 100m-رادیومتر64
ملکی39442آمریکاNDS-3000-رادیومتر65
ملکی8508094ایرانRadiomatrix-رادیومتر66
ملکی122ایرانDRM 2000-رادیومتر67
ملکی003899انگلستانRAD ALERT-رادیومتر68
ملکی20030803ایرانBPT-S1169
ملکی8508097 و 99ایرانRadiomatrix-رادیومتر -دو دستگاه70
ملکی136ایرانDRM 200071
ملکی1212011فنلاندKata DGM-150072
ملکی1212018فنلاندKata DGM-150073
ملکی300001چینFJ-I-رادیومتر74
ملکی30 عدداروپادزیمتر قلمی 30 عدد75
ملکیLE244085آمریکادزیمتر قلمی76
ملکیLE244086آمریکادزیمتر قلمی77
ملکیLE244104آمریکادزیمتر قلمی78