پروژه های فراساحلی جاری

پروژه های فراساحلی جاری

  1. شرکت تاسیسات دریایی ایران : انجام آزمایشات RT, PT, MT, UT در پروژه بازسازی و راه اندازی سکوی SPD9