پروژه های به اتمام رسیده

148.شرکت نیلسان کیش - پارس گستر عظیم

انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی گاما و ايکس، التراسونیك و ذرات مغناطیسی واقع در سايت تاسیسات خرمشهر.

147. شرکت پتروگاز نامداران

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری در سايت NGL3200 واقع در جفیر.

146 . شرکت تناوب مديريت طرح های صنعتی ايران – (IPMI)

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان

145. شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ايران (IGC)

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری پروژه طرح توسعه میدان گازی فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان.

144. منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی شرکت ملی نفت ايران - (NIOC)

ارائه خدمات آموزشی در زمینه های کارگاه آموزشی بازرسی جوش تست های غیرمخرب ايمنی، بهداشت و محیط زيست.