تیم ما  

سعید

سعید

مدیر پروژه ارشد

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

سعیده

سعیده

سرپرست بازاریابی

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

سارا

سارا

مدیریت منابع انسانی

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

نرگس

نرگس

مدیر حساب ها

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

محمد

محمد

مدیر حساب ها

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

رویا

رویا

مدیر اجرایی

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

همکاران ما