پروژه های به اتمام رسیده  

148.شرکت نیلسان کیش - پارس گستر عظیم:

انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی گاما و ايکس، التراسونیك و ذرات مغناطیسی واقع در سايت تاسیسات خرمشهر.

147. شرکت پتروگاز نامداران :

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری در سايت NGL3200 واقع در جفیر.

146 . شرکت تناوب مديريت طرح های صنعتی ايران – (IPMI) :

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان

145. شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ايران (IGC) :

انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری پروژه طرح توسعه میدان گازی فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان.

144. منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی شرکت ملی نفت ايران - (NIOC) :

ارائه خدمات آموزشی در زمینه های کارگاه آموزشی بازرسی جوش تست های غیرمخرب ايمنی، بهداشت و محیط زيست.