فرم استخدام شرکت بازرسی کاوشگران باصر  

همواره به منظور ارتقای بهره وری، موقعیت های شغلی متعددی در زمینه های مختلف در شرکت بازرسی کاوشگران باصر به وجود می آید که از طریق همین صفحه و یا ارسال رزومه به ایمیل job@ndtiran.com پس از بررسی از متقاضیان محترم جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.