آزمايشات غيرمخرب
 1. آزمايش التراسونيك (U.T) و Phased Array(PAUT)
 2. آزمايش مايعات نافذ (P.T)
 3. آزمايش ذرات مغناطيسي (M.T)
 4. آزمايش جريانهاي گردابي (E.T)
 5. آزمايش سختي سنجي (H.T)
 6. آزمايش ضخامت سنجي فلز و رنگ و پوشش
 1. آزمايش راديوگرافي صنعتي و تفسير (R.T)
 2. آزمايش انتشار صوتی (Acoustic Emission)
 3. آزمايش نشتی (L.T)
 4. عمليات حرارتی (PWHT)
 5. آناليز آلياژها
 6. آزمايشهای غيرمخرب بتن (Hammer Test , Rebar Locator ,…)